Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0007 PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopisto-opettaja Kati Suomi ja Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä kuluttajan sekä organisaatioiden ostokäyttäytymistä ja ymmärtää niiden erityispiirteitä. Opiskelija osaa kuvata kuluttajakäyttäytymisen ja organisaatioiden ostokäyttäytymisen tutkimuksen keskeisiä osa-alueita ja ymmärtää ostokäyttäytymisestä saatavan tiedon merkityksen osana markkinointistrategiaa. Opiskelija tuntee juridiset säännöt, jotka koskevat erilaisia asiakkaita (kuluttajat, yritykset, julkisten hankintojen tekijät), sekä osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella markkinoinnin roolia ostokäyttäytymisen ohjaajana.

Sisältö

Vierailuluentojen, harjoitustöiden ja kirjallisuuden kautta tutustutaan kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytymiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön sekä pohditaan ostokäyttäytymisen analysointia ja siihen liittyvää markkinoinnin päätöksentekoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 4 t
Itsenäinen työskentely 119 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Harjoituksissa ja yritysvierailulla on läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.vsk, IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Solomon, Michael - Bamossy, Gary - Askegaard, Søren - Hogg, Margaret (2010) Consumer Behaviour: A European Perspective (4th ed. tai uudempi.) 978-0-273-71726-3.

2. Johnsen, T., Howard, M., & Miemczyk, J. (2014). Purchasing and supply chain management: a sustainability perspective. Routledge. Luennoitsijan ilmoittamat osat.

3. Frauendorf, J. (2006). Customer processes in business-to-business service transactions. Luku Customer processes sivut 72-135, .https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8350-9447-5_4

4. Artikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan ja omaan tiedonhakuun perustuen

5. Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 JA Kauppalaki 27.3.1987/355 JA Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 (Finlex tai Edilex)

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoa PMA4 ja PMA28 Kuluttajakäyttäytyminen.

Vuosikurssi 2015 ja sitä ennen aloittaneet opiskelijat voivat sisällyttää tämän opintojakson ainoastaan markkinoinnin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.