Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY500004 PTT13 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Suominen, Heli Aramo-Immonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen yleiset piirteet, osaa käyttää ja johtaa ideointi- ja innovointimenetelmiä eri innovaatiotyypeille, tunnistaa tuotekehitysprojektin erityisvaatimukset, hallitsee suojausmenetelmät ja tekijänoikeudet. Opiskelija harjaantuu kurssina aikana käyttämään ja arvioimaan menetelmien käytettävyyttä yritysympäristössä ja/tai harjaantuu suorittamalla innovaatioanalyysin yrityksessä.

Sisältö

Ydinsisältö:
1. Peruskäsitteistö ja IPR oikeudet.
2. Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen yleiset piirteet.
3. Ideointimenetelmät ja ideoinnin fasilitointi.
4. Innovaatiotyypit ja niiden kytkökset teknologia muutokseen, tuotemuutoksiin ja markkinointiin sekä liiketoimintaprosessien kehittämiseen.
5. Innovaatiomenetelmien soveltaminen yritysympäristössä.

Täydentävä tietämys:
1. Avoimet innovaatiot ja sosiaalisen median käyttö B2C ja B2B ympäristössä.
2. Innovaatioympäristön arviointi.

Erityistietämys:
1. Omaan aikaisempaan työkokemukseen pohjautuva ydinsisällön ja täydentävän tiedon sovelluskohteiden löytäminen ja kyky kirjallisesti esittää nämä sovellukset esimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja sähköinen tentti Exam-järjestelmässä. Harjoitukset suoritetaan ryhmätyöskentelynä yrityksissä. Opiskelijat hakevat itse yrityksen, jossa työ tehdään. Teemaluentoihin valmistaudutaan lukemalla aiheeseen liittyvä tieteellinen julkaisu ennen luento-opetusta. Julkaisut ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tidd, J., J. Bessant. Managing Innovation, Integrating Technological, Market and Organizational Change.

2. Luentokalvot

3. Alan journal-artikkeleita opettajan ohjeiden mukaisesti (ilmoitetaan kurssin alkaessa)

Lisätietoja

Kurssin toteutus on monimuoto-opetus. Tähän sisältyy lähiopetusta luokassa ja itsenäistä etäopiskelua sekä etäopiskelua ryhmissä. Kurssin toteutuksessa on pyritty ottamaan huomioon myös etäopiskelijoiden tarpeet. Etäopiskelu kuitenkin edellyttää tiivistä yhteistyötä kurssitovereiden kanssa, omaehtoista työskentelyä ja aktiivisuutta moodlessa. Ensimmäiselle luentotunnille on aina tultava joko itse tai valtuutettava, luokkatoveri edustamaan sinua harjoitustyön ohjeiden vastaanottajana ja ryhmiin järjestäytymisessä. Jos kurssilla on vierailevia luennoitsijoita, tälle tunnille tulee osallistua. Kurssilla käytetään moodlea ja Twitteriä. Ryhmätöissä FB tai SLACK. Tentti toteutetaan EXAM järjestelmässä.
Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-55400 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys.

Opintojakso vastaa aiemmin järjestettyä jaksoa PYYR2001 PYR2A Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys sekä TTY:n jaksoja PLA-55400 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys ja TETAP-5400 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.