Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001005 MENY A Tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän perusteet 3 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa (A-osa) ja Katja Nordvall (B-osa)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa sekä ymmärtää tutkimuksen menetelmät ja eri vaiheet. Opiskelija kykenee suunnittelemaan tiedon keruuta ja analysointia ja arvioimaan tutkimusten kokonaislaatua. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tutkimustyöhön liittyvän yleistietämyksen lisäksi menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen. Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemisen eettiset periaatteet, tunnistaa plagioinnin ja ymmärtää sen tunnistamisen Turun yliopistossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tekstin erityispiirteet ja kirjoittamisen vaatimukset sekä ymmärtää dialogin ja argumentoinnin merkityksen tiedeyhteisössä.

Sisältö

Opintojakson A-osassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: tiede, tieteentraditiot, tutkimustyön normit, tutkimusprosessi, tutkimusmenetelmät, tutkielmatyöskentely, tutkielmaraportit, tiedonhaku, eettiset periaatteet ja plagiointi.

Opintojakson B-osassa tutustutaan tutkimusraportin rakenteeseen, sekä tieteellisen tekstin konventioihin, merkintätapoihin, tyyliin ja kieleen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t

A-osa: Luento-opetus 15 h.

B-osa: Ryhmäopetus 10 h. Paikan ryhmään voi varmistaa vain olemalla paikalla 1. opetuskerralla, 80 %:n läsnäolovaatimus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

A-osa: PY001001 Tieteellinen tutkimus; kirjallinen tentti + osallistuminen opetukseen, 2 op. Kurssin tentti on sähköinen.

B-osa: KPSV6015 Tieteellisen viestinnän perusteet; osallistuminen kontaktiopetukseen + harjoitustyö(t) + suullinen dialogitentti + kirjallinen kielenhuoltotentti, 1 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

A-osa: 2-3.vsk I
B-osa: 2-3. vsk I tai III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A-osa:

Exploring research (6th edition), Prentice Hall, Salkind, Neil J. (2006), 0-13-201706-7.

B-osa:

1. MENY Ab TIETEELLISEN VIESTINNÄN PERUSTEET (opetusmoniste) Sjöblom, Paula, Virsu, Ville

2. TUTKIELMANTEKIJÄN KÄYTÄNNÖN OPAS (uusin painos)

Lisätietoja

A-osa: Suositeltava ajankohta ennen kandidaatintutkielmaa.

B-osa: Suositeltava ajankohta lähellä kandidaatintutkielman aloittamista.

Kurssi PSV1c on siirtynyt MENY A-opintojen osaksi. Opintojakson B-osa on vastaava kuin aiempi opintojakso PYSV6010 PSV1c.

MENY Aa ja MENY Ab rekisteröidään erillisinä suorituksina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTK (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.