Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RNKL0016 SO2a Tutkiva ja kokeileva opettaja 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, Rauman normaalikoulu
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Heli Keinänen; RNK: vararehtori Hilppa Jankama
Edeltävät opinnot
Harjoitteluun voi ilmoittautua, kun kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja harjoittelu SO1 on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
1. osaa toteuttaa itsenäisesti yli oppiainerajojen ulottuvan opetusjakson, jonka tavoitteet ja arviointi perustuvat oppilaiden tietojen ja taitojen kehittämiseen, ja joka ottaa huomioon erilaiset oppijat sekä opetusryhmän erityispiirteet.
2. osaa tutkia oppimiseen liittyvää ilmiötä oman käytännön opetustyön kautta ja arvioida oman toimintansa ja pedagogisten valintojen merkitystä oppimiseen.
3. osaa toiminnallaan kehittää vuorovaikutteista oppimisympäristöä, joka tukee osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentumista.
4. jäsentää ja syventää ymmärrystään koulun tehtävästä oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä.
5. ymmärtää perusopetuksen jatkumon tärkeyden.
6. ymmärtää turvallisuuden merkityksen opetustilanteiden toteutuksessa

Sisältö

Tässä harjoittelussa opiskelija
- toteuttaa yli oppiainerajojen ulottuvan harjoittelun, jossa luokan yhteistä tutkimusaihetta tai teemaa lähestytään eri oppiaineiden näkökulmista opetusta eheyttäen ja eriyttäen
- toteuttaa oppimisympäristön, joka pyrkii kehittämään oppilaan laaja-alaista osaamista käyttäen monipuolisesti välineitä ja työtapoja ja painottaen oppilaan ja yhteisön aktiivista roolia oppimisessa
- perehtyy yläkoulun opetukseen ja toimintakulttuuriin seuraamalla yläkoulun opetusta ja osallistumalla yläkouluasioita käsitteleviin ryhmänohjauksiin
- hyödyntää teoriaa oppimiseen liittyvän ilmiön tutkimisessa ja oman käyttöteorian kehittämisessä sekä arvioi oman toimintansa ja pedagogisten valintojen merkitystä oppimiseen
- huomioi oppimisympäristön turvallisuuden ja henkilökohtaiset turvallisuustekijät opetustilanteiden toteutuksessa
- ymmärtää turvallisen oppimisympäristön ja henkilökohtaisten turvallisuustekijöiden merkityksen opetustilanteiden toteutuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 193 t 0 t

- infoluento (RNK) 2 t
- ryhmänohjausta (RNK) 5 t
- didaktinen seminaari (OKL) 6 t
- ohjatut seurannat 4 - 6 t
- harjoittelupalaute ja paneelikeskustelu (RNK) 3 t
- pidettävät oppitunnit 20 t
- oppituntien seurantaa 20 t
- valvonnat, muu koulutyö, tuutorointi 12 t
- suunnittelu (jakso- ja tuntisuunnitelmat), reflektointi ja raportointi 139 - 141 t

Oppiainedidaktikon kontaktiopetusresurssia varataan kullekin harjoittelijalle kaksi tuntia. Didaktikon kontaktiopetus on oppitunnin seurantaa tai ryhmäseurantaa (seuranta ryhmässä ja palautekeskustelu). Lisäksi didaktikot huolehtivat 1-2 ohjatun seurannan järjestämisestä jokaisessa harjoiteltavassa aineessa.
Suoraan maisteriopintoihin valitut suorittavat harjoittelun AO2-harjoittelun sisällöin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opetusjakso voi rakentua yhdestä tai useammasta, pääsääntöisesti kahdesta, oppiaineesta. Yhdestä oppiaineesta toteutetaan pidempi jakso, jota didaktikko ohjaa. Harjoittelija toteuttaa opetusjakson yhteistyössä muiden luokassa harjoittelevien kanssa mahdollisesti osittain samanaikaisopetuksena.
Yhden aineen jaksosuunnitelma on hyväksytettävä oppiaineen didaktikolla ennen opetustuntien alkua. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat suorittavat SO2-harjoittelun 2. vuoden keväällä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma