Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RNKL0017 SO2b Aineenopettajana yläkoulussa 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, Rauman normaalikoulu
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja (liikuntakasvatus) Kimmo Koivisto; RNK: vararehtori Hilppa Jankama
Edeltävät opinnot
Harjoitteluun voi ilmoittautua, kun kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja harjoittelu SO1 on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
1. osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti opetusjakson tavoitteineen ja arviointeineen kiinnittämällä erityistä huomiota tietyn oppiaineen ja opetusryhmän erityispiirteisiin sekä yläkouluikäisten taitojen kehittämiseen erilaiset oppijat huomioiden.
2. osaa soveltaa ja reflektoida hankkimaansa oppiaineeseen liittyvää teoreettista, menetelmällistä ja sisällöllistä tietoa opetustilanteissa ja vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa.
3. ymmärtää tietyn oppiaineen luonnetta ja didaktiikkaa perusopetuksen opetussuunnitelmaan nojautuen.
4. perehtyy yläkoulun opettajan työnkuvaan ja ymmärtää perusopetuksen jatkumon tärkeyden alakoulusta yläkouluun.
5. ymmärtää koulun tehtävän oppilaiden tulevaisuustaitojen ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä.

Sisältö

Syventävässä didaktisessa harjoittelussa opiskelija
- toteuttaa oppiaineen ainedidaktiikkaan ja oppisisältöihin perustuvan opetuskokonaisuuden yläkoulun luokkiin oppiaineen erityisluonne ja yläkoulun opetussuunnitelma huomioiden
- antaa oppilaille tilaa ja mahdollisuuksia tulevaisuustaitojen oppimiselle ja laaja-alaisen osaamisen kehittämiselle monipuolisin välinein ja työtavoin oppilaslähtöisesti toimintaa eriyttäen ja oppilaan aktiivista roolia painottaen
- edistää oppisisältöjen omaksumista yhteisöllisin keinoin
- soveltaa hankittua teoreettista tietoa käytännössä, saa tukea oman käyttöteoriansa kehittämiseen ja teoreettisen tiedon soveltamiseen liittyvien kysymysten aktiiviseen reflektointiin
- tutustuu yläkoulun opettajan työhön ja perehtyy oppiaineen opetuksellisiin haasteisiin
- tukee oppilaiden metakognitiivisten taitojen kehittymistä sekä harjaannuttaa oppilaan itsereflektiota
- perehtyy yläkoulun toiminnan järjestämiseen
- ymmärtää turvallisen oppimisympäristön ja henkilökohtaisten turvallisuustekijöiden merkityksen yläkoulun opetustilanteiden toteutuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 193 t 0 t

Infoluento (RNK) 2 t
Ryhmäohjaus (RNK) 7 t
Didaktinen seminaari (OKL) 6 t
Harjoittelupalaute ja paneelikeskustelu 3 t
Pidettävät oppitunnit 16 t
Oppituntien seuraamista 20 t
Valvonnat ja muu koulutyö 10 t
Suunnittelu, reflektointi ja raportointi 149 t

Oppiainedidaktikon kontaktiopetusresurssia varataan kullekin harjoittelijalle kaksi tuntia. Didaktikon kontaktiopetus koostuu ohjauksesta, oppituntien seurannasta ja mahdollisesta ohjatusta seurannasta didaktikon antamien ohjeiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opetettavat tunnit ovat pääsääntöisesti yläkoulussa. Jakso voi toteutua osittain samanaikaisopetuksena. Jaksosuunnitelma on hyväksyttävä oppiaineen didaktikolla tai opintojakson opettajankoulutuslaitoksen vastuuhenkilöllä ennen opetustuntien alkua. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opintojaksoon kuuluva kontaktiopetus toteutuu vain tiettyinä ajankohtina (esimerkiksi SO2a-opintojakson yhteydessä).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma