Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0014 Espanjan kielitaito, P 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
eri opettajia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Keskusteluharjoitusten tavoitteena on parantaa opiskelijan suullisen ilmaisun sujuvuutta ja oikeakielisyyttä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään espanjan kielellä ilman huomattavia vaikeuksia ja keskustelemaan eri aihealueista. Kirjalliset harjoitukset suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti, ilman merkittäviä virheitä, sekä jäsentää asiasisältöjä loogiseksi kokonaisuudeksi ja käyttää keskeisiä espanjan kielen rakenteita ja sanastoa. Kirjallisten harjoitusten tarkoituksena on myös perehdyttää opiskelija tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin. Luetun ymmärtämisen harjoitusten jälkeen opiskelija ymmärtää paremmin akateemisten tekstien laadintaperiaatteita, piirteitä ja niiden konventioita. Osiossa tutustutaan myös oppiaineessa tehtävään tutkimukseen ja aiempiin opinnäytteisiin kuten HuK-tutkielmiin. Tämän tavoitteena on se, että opiskelijalla on valmiudet valita oma tutkimusaiheensa.

Sisältö

Suullisen ilmaisun harjoituksia, joissa käsitellään eri aihealueita pienimuotoisten esitelmien tai yhteisen keskustelun muodossa; aiheet ja esitysten rakenne sovitaan ensimmäisellä tunnilla. Kirjallisen tuottamisen harjoituksia, joissa opiskelija laatii asiatyylisiä tekstejä espanjaksi. Luetun ymmärtämistä harjoitetaan mm. oppiaineessa laadittujen opinnäytteiden avulla. Harjoituksissa kiinnitetään huomioita opinnäytteiden laadinnan yleisiin periaatteisiin, akateemiseen kieleen ja tekstikonventioihin sekä hahmotetaan tutkimusaiheen rajausta yleisellä tasolla.

Toteutustavat

Keskusteluharjoitukset 14 h, kirjalliset harjoitukset 26 h, luetun ymmärtäminen oppiaineen tutkimuksen näkökulmasta 14 h.

Keskusteluharjoitukset ja kirjalliset harjoitukset periodeissa I ja II (ryhmä 1, 3h/vk) ja periodeissa III ja IV (ryhmä 2, 3h/vk), luetun ymmärtämisen harjoitukset periodissa III (2h/vk).

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan osoittama lisämateriaali

Lisätietoja

Keskusteluharjoitusten osio vastaa opintopisteissä 1 op, kirjalliset harjoitukset 3 op ja luetun ymmärtämisen harjoitukset 1 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset