Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma 10 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
lehtori, yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisten opiskelijoiden tutkielmien opponointiin.

Sisältö

Periodissa I selvitetään kurssin toimintatavat ja sovitaan esitysten ja opponointien päivämääristä, perehdytään oppiaineen tutkimusalueisiin ja valitaan oma tutkimusaihe. Lisäksi käsitellään tieteellisen kirjoittamisen metodologiaa. Periodin lopussa opiskelija palauttaa laatimansa tutkimussuunnitelman. Periodi II on tarkoitettu pääasiassa itsenäistä työskentelyä ja ohjaustapaamisia varten. Opiskelija käy ohjaajan vastaanotolla esittelemässä työnsä edistymistä. Tarkemmat ohjeet periodin työskentelystä annetaan kurssin alussa. Periodeissa III ja IV proseminaarityöt esitellään ja opponoidaan sekä opiskelija kirjoittaa kypsyyskokeen kandidaatin tutkintoa varten.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Seminaari
  • espanjaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Pääaineopiskelijat kirjoittavat proseminaarityön pohjalta kirjallisen suomenkielisen kypsyysnäytteen (josta ei anneta erillisiä opintopisteitä). Tiedekunnan tenttipäivänä suoritettavaan HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tiedekunnan kansliassa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Ilmoittautumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut äidinkielen kirjallisen viestinnän kurssin ja että hän on jättänyt ohjaavalle opettajalle arvosteltavaksi valmiin kandidaatintutkielman. Kandidaatintutkielma on proseminaariesitelmä, joka on käsitelty seminaari-istunnossa ja jonka opiskelija on käsittelyssä annetun palautteen perusteella vielä viimeistellyt niin sisällön kuin kieliasun kannalta huolitelluksi kokonaisuudeksi. Opintojakson arviointi tehdään vasta, kun kypsyysnäyte on suoritettu ja kurssin muut vaatimukset on täytetty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset