Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0027 Espanjan puhekieli 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida puhutun kielen tärkeimpiä ominaisuuksia ja eroja suhteessa kirjoitettuun kieleen. Opiskelija tuntee espanjan puhekielen erityispiirteitä ja osaa käyttää niitä konkreeteissa vuorovaikutustilanteissa adekvaatisti.

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu kieli; kielen rekisterit ja niiden adekvaattius; espanjan puhekieli; puhutun espanjan foneettiset, morfologiset, syntaktiset, leksikaaliset, semanttiset ja fraseologiset piirteet; keskustelun elementit, rakenteet ja strategiat sekä syntaksi ja intonaatio; puhekielinen narratiivi ja sen mikro- ja makrorakenne.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuksen järjestämisestä ilmoitetaan erikseen opetusohjelmassa.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Espanjaksi: Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan luentokurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset