SUOM1511 Semantiikka, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee semantiikan tutkimuksen keskeisen käsitteistön, terminologian ja tutkimusongelmat sekä tärkeimmät käytössä olevat kuvausmallit.

Sisältö

Kielellisen merkityksen luone ja merkityksen tutkimuksen keskeiset ongelmat, merkityksen määritelmät; merkitys ja konteksti; merkitys ja kielenkäyttö; leksikaalisen merkityksen kuvaaminen; merkitys ja logiikka; merkitys ja totuusehdot; kognitiivisen ja konseptuaalisen semantiikan peruskäsitteet; merkitys ja sanaluokat; merkitys ja syntaksi; semanttinen variaatio ja merkityksenmuutokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä (ei sl. 2016).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Riemer, Nick 2010: Introducing semantics.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset