SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Marja-Liisa Helasvuo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vuorovaikutuslingvistiikan keskeiset käsitteet. Hän tuntee suuntauksen eri tutkimussuunnat ja niiden menetelmät.

Sisältö

Vuorovaikutuslingvistiikan keskeiset käsitteet ja suuntaukset, metodit ja niiden soveltaminen aineiston analyysiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti opetustiedoissa mainittuina tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helasvuo, Marja-Liisa 2001: Syntax in the making. (175 s.) (Saatavissa Nellistä Ebraryn kautta.)
Etelämäki, Marja 2007: Toiminta ja tarkoite. (211 s.)
Sidnell, Jack & Tanya Stivers (toim.) 2013: The handbook of conversation analysis. S. 726 - 740 (Ford ym. artikkeli). (Saatavissa Volterista e-kirjana.)
Selting, Margret & Elizabeth Couper-Kuhlen (toim.) 2001: Studies in interactional linguistics. S. 1 - 22, 25 - 50, 171 - 198, 405 - 431 (Couper-Kuhlenin ja Seltingin, Helasvuon, Hakulisen ja Sorjosen artikkelit). (Saatavissa Nellistä Ebraryn kautta.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset