Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0023 Antropologinen lingvistiikka ja kenttätyön metodit 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson ensimmäisen osion opiskelijalla on selkeä yleiskuva antropologisen lingvistiikan metodeista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Hän hahmottaa mitä erilaisimmissa yhteisöissä tehtyä antropologisen lingvistiikan viitekehyksen sisään asettuvaa tutkimusta metodeineen ja tuloksineen.
Opintojakson toisen osion suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja mielekkäästi toteuttamaan kenttätyöjakson esim. pro gradu -tutkielmaa varten.

Sisältö

Antropologisen lingvistiikan historia; lingvistinen antropologia vai antropologinen lingvistiikka? vertailua ja rajausta suhteessa läheisiin tutkimusaloihin; kielellinen relativismi; puheyhteisö; kommunikatiivinen kompetenssi; kielellinen performanssi; kielellinen sosialisaatio; etnografinen metodi; kenttätyö; tapaustutkimuksia.
Kenttätyön monet kasvot; valmistautuminen kenttätyöhön; kielen dokumentaatio vs. kuvaus; teorianeutraalius; konsultantit; eettinen kenttätyö; teknologiset apuvälineet; korpuksen käsittely ja koostaminen; äännejärjestelmät; transkriptio ja litterointitasot; elisitointi; konteksti, käännökset ja arviot oikeakielisyydestä; stimulien käyttö; koetilanteiden järjestäminen; kyselykaavakkeet; haastattelut; osallistuva havainnointi; diskurssi ja pragmatiikka; tyylillinen vaihtelu; materiaalin järjestäminen ja järjestelmällinen arkistointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-/harjoituskurssi TAI kirjatentti.
Opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi. Mahdollisesta opetuksesta ilmoitetaan erikseen.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Opintojakso on valinnainen espanjan aineopinnoissa, pakollinen espanjan tutkijan opintopolulla.
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä teokset Duranti, Alessandro (2000): Antropología lingüística. Madrid: Cambridge University Press JA Bowern, Claire (2007): Linguistic Field Work: A Practical Guide. (elektroninen aineisto).
Kurssille voivat osallistua kaikkien kieliaineiden opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset