Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0054 yPEDA p1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tutkijatohtori Hanna Nori

Osaamistavoitteet

Oman opetuksen konkreettinen kehittäminen pedagogisen tiedon avulla. Opiskelija osaa soveltaa linjakkaan opetuksen periaatteita opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija saa valmiudet analysoida opettajuuden ja oppimisen eri tekijöitä ja valita tilanteeseen sopivat opetus- ja arviointimenetelmät tieto- ja viestintäteknologiset opetusratkaisut huomioon ottaen. Hän osaa siirtää huomion omasta opetuksestaan opiskelijoiden oppimisen edistämiseen (oppimislähtöinen lähestymistapa). Hän ymmärtää yliopisto-opetuksen ja oppimisen erityispiirteet ja yhteiskunnalliset reunaehdot. Opiskelijalla vahvistuu taito keskustella pedagogisista kysymyksistä kollegoiden kanssa yli tiedekuntarajojen ja hyödyntää kollegiaalisuutta oman opetustyössä jaksamisensa tukena. Jakson tavoitteet integroituvat omaa opetusta koskevan kehittämishankkeen työstämisessä.

Sisältö

- yliopisto opetus- ja oppimisympäristönä
- oppimisen ja opetuksen keskeisimmät teoriat
- linjakkaan ja oppimislähtöisen opetuksen suunnittelun ja toteutuksen perusajatukset
- aktivoivat opetusmenetelmät ja opetusviestintä
- linjakas oppimisen arviointi, ohjaaminen ja tenttikäytännöt
- opiskelijan velvollisuudet ja vastuut oppimistilanteessa
- opetuksen arviointi ja koulutuksen laadunhallinta
- opetuksen vertaisarviointi
- ryhmä oppimisympäristönä
- tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 216 t 0 t
Seminaari 36 t 0 t

Seminaarit ovat intensiivipäiviä (6 kpl). Pienryhmissä työstetään tuutorin johdolla osallistujien omia kehittämishankkeita ja keskustellaan syventävästi opetukseen liittyvistä teemoista. Jakso sisältää oman opetustyön ohjattua harjoittelua 4 op opintojakson yPEDA a1 periaatteiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osallistuminen seminaaripäiviin ja pienryhmätapaamisiin, seminaarien ennakkotehtävien tekeminen, kollegapalaute opetuksesta, kehittämishankkeen loppuraportointi sekä muut annetut tehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Pienryhmäohjaajan arvioima loppuraportti.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso kestää koko lukuvuoden.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla – Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino.

2. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Porvoo: WSOYpro Oy. (Soveltuvin osin)

Lisäksi oheis- ja esimerkkimateriaalina hyödynnetään jakson teemoihin liittyviä ajankohtaisia yliopiston ohjeistuksia ja muita materiaaleja.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Yliopistopedagogikkka 1 (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos