Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2290 yPEDA p2 Opettaminen, oppiminen ja oppimisympäristöt 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistotutkija Mari Murtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida syvällisesti opiskelijoidensa oppimista ja omaa opetustaan yliopistopedagogiikan keskeisten oppimispsykologisten teorioiden ja käsitteiden avulla. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia opetusmuotoja ja oppimisympäristön piirteitä opetukseensa sekä tunnistaa ja osaa kehittää tapoja, joilla voi tukea ja edistää opiskelijoidensa oppimista. Opiskelijalla on valmius hyödyntää kasvatustieteellistä tutkimusta ja kirjallisuutta opetuksen kehittämisessä. Hän osaa suunnitella, kehittää ja toteuttaa omaa opetustaan oppimansa avulla linjakkaasti tavoitteiden, mitoituksen, sisällön, työskentelymenetelmien ja arvioinnin osalta. Opiskelija osaa hyödyntää kollegiaalista tukea oman opetuksensa kehityksessä ja pystyy tukemaan omaa yhteisöään opetus- ja oppimisympäristön kehittämisessä.

Sisältö

- oppimislähtöiset ja aktivoivat opetusmuodot ja oppimisympäristöt
- oppiminen asiantuntijuuden, tieteellisen ajattelun ja kompetenssien kehittymisenä
- oppiminen käsitejärjestelmän muutoksena
- metakognitio, reflektointitaidot, säätely ja toimijuus oppimisessa ja opettajuuden kehittymisessä
- yhteistoiminnallinen tiedonmuodostus ja jaettu asiantuntijuus
- opettaminen asiantuntijuuden mallintamisena
- arviointi osana linjakasta opetusta: syventävä käsittely
- tutkimukseen perustuva opetus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 118 t 0 t
Seminaari 30 t 0 t

Seminaaripäivät sisältävät luentoja ja erilaisia aktivoivia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentely on luonteeltaan
ohjattua opintopiirityöskentelyä. Jakso sisältää oman opetustyön ohjattua harjoittelua 1 op opintojakson yPEDA a1 periaatteiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Opintojaksolla edellytetään aktiivista osallistumista eri työskentelymuotoihin. Opintojakso arvioidaan ohjatun oppimispäiväkirjan perusteella. Tarkemmat ohjeet suorittamisesta annetaan opintojakson alussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syyslukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajien osoittamat materiaalit.

Oheislukemistona:

1. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Porvoo: WSOYpro Oy.

2. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia. Porvoo: WSOY.

3. Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Kirjayhtymä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Yliopistopedagogiikka 2 (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma