Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3007 PMAPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Aloittavat ryhmät: (periodi I) yliopistotutkija Arja Lemmetyinen ja (periodi III) yliopistolehtori Joachim Ramström. Jatkava ryhmä (periodi I) professori Jaana Tähtinen.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edellytykset: Kandidaatintutkielma (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot (muut), MENY B, MENY C, MENY D joko ennen, tai opintojakson kahden ensimmäisen periodin aikana. MENYE Tutkielmaprosessi; opintojakso suoritetaan opintojakson 1. periodin aikana. Suositellaan pääaineen perus- ja aineopintojen sekä PMAS2 Markkinoinnin teoriat -opintojaksojen osaamistavoitteiden omaksumista ennen osallistumista pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Seminaareissa esitetään ja arvioidaan seuraavat prosessin vaiheet: 1) aiheanalyysi, 2) tutkimussuunnitelma, 3) teoreettinen viitekehys (ja päivitetty tutkimussuunnitelma) ja 4) käsikirjoitus sekä 5) opponoinnit.

Toteutustavat

Kaksi lukukautta kestävät seminaarit. Ohjausseminaarien määrä mukautetaan ryhmän mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely, toisten töiden opponointi niiden eri vaiheissa ja aktiivinen osallistuminen tutkielmatyöskentelyn ohjausseminaareihin, yhteensä 810 tuntia. Opinnäytetyö + kypsyyskoe.

Huom! Pro gradu -työskentelyn pakollisena osana opiskelijan tulee osallistua erilliseen informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vsk. (yhteisvalinta), maisteriopintojen 2. vsk

Lisätietoja

- Tutkielmatyöskentely alkaa kahdesti lukuvuodessa, mikäli opiskelijoita on riittävästi.
- Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
- Yhteisvalinnan opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan vain asiasisällön osalta.
- Erillisvalintojen opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta.
- Pro gradu -tutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYMA3011.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.