Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3026 PMAS12 Brändinhallinta 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen ja NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin perus- ja aineopinnot (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot Kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta (muut).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändi-identiteetin ja -arkkitehtuurin rakentumisen merkityksen ja ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä johdetaan ja niiden mainetta ylläpidetään ja hallitaan erilaisissa konteksteissa. Opiskelija oppii käyttämään brändinhallinnan teorioita analyyttisesti ja yhdistämään osaamistaan palvelukonseptien kehittämiseen. Hän hahmottaa palvelujen tuotannon taustalla olevan tuottajien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen sekä kansainvälisellä, valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Opiskelija hallitsee tutkivan oppimisen, jossa tieteellisiä artikkeleita analysoiden ja muuta oppimateriaalia hyödyntämällä omaksuu brändinhallinnan palvelukonseptien kehittämisessä, tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa myös käytännön tapauksissa.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy intensiivinen itsenäiseen työskentelyyn ohjaava luento-opetus (Lemmetyinen & NN). Opiskelijat tekevät ryhmätyönä harjoitustyön, joka on mahdollista tehdä myös toimeksiantona valitulle organisaatiolle. Opiskelijat tekevät ja esittävät yksilötyönä brändinhallinnan tieteellisistä journaaleista valitsemastaan artikkelista analyysin. Opiskelija voi korvata tenttisuorituksen kirjoittamalla esseen valitsemastaan bränditeoreettisesta aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 139 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Luento-opetus 12 t, artikkelianalyysiesitykset 6 t, seminaari 6 t, Itsenäinen työskentely 139 t (artikkelianalyysi 25 t, harjoitustyö 24 t, tentti tai tentin korvaava essee 90 t)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.vsk III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Roper, Stuart – Fill, Chris (2012) Corporate Reputation: Brand and Communication. Print Replica: ISBN-10: 0273727591 ISBN-13: 978-0273727590 e-kirja (5 ensimmäistä lukua.)

2. Aaker, David A – Joachimsthaler, Erich (2002). Brand leadership. London: Simon & Schuster. (5 ensimmäistä lukua)

3. Tieteellisiä artikkeleita ohjaajan ohjeistuksen mukaan

Taustalukemisto:

1. De Chernatony, Leslie (2003) Creating powerful brand: in consumer, service and industrial markets. Butterworth-Heinemann Elsevier Ltd Linacre House Jordan Hill Oxford ISBN 0-7506-5980-7

Lisätietoja

Etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman markkinoinnin pääaineen opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen, sekä markkinoinnin pääaineopiskelijat (KTM).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.