Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3019 MENY E Tutkielmaprosessi (MA) 4 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen (periodi I), yliopiston lehtori Joachim Ramström (periodi III)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
PMAK Kandidaatintutkielma (yhteisvalinta), täydentävät opinnot (muut), MENYA ja MENYB.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla keskitytään aiemmin opitun tieteenfilosofisen ja menetelmäosaamisen aktivointiin ja soveltamiseen omaan tutkimustyöhön.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ongelmanasettelun ja käsiteanalyysin merkityksen tutkimuksessa, osaa valita omaan pro gradu -tutkielmaansa tieteenfilosofisen lähtökohdan ja tutkimusstrategian, -keskustelun(t) ja -menetelmän. Opiskelija osaa arvioida ja kritisoida opinnäytetöitä ja niiden tieteenfilosofisia, metodologisia ja tutkimusmenetelmällisiä valintoja ja em. keskinäistä yhteensopivuutta.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään markkinoinnin tieteelliseen tutkimusprosessiin opiskelijoiden tutkimusintressien ja tulevan pro gradu -työskentelyn lähtökohdista. Pro gradu -töiden analyysi tiimityöskentelyn ja töiden esittelyn kautta parantaa opiskelijoiden analyysi-, vuorovaikutus- ja esiintymisosaamista. Menetelmäartikkelien hyödyntäminen tutustuttaa uuteen kansainväliseen menetelmäkehitykseen ja kurssikirja harjaannuttaa tieteellisen argumentoinnin perusperiaatteisiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositellaan PMAS2 Markkinoinnin teoriat -opintojaksolle osallistumista joko ennen tai yhtä aikaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Kotitenttiin ja kurssin muuhun opiskeluun käytettävä aika 98 t.

Opintojaksolla on intensiiviluonteensa takia läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vsk.(yhteisvalinta), maisteriopintojen 2. vsk, I tai III periodi.
Kurssi on tarkoitettu PMAPG Pro gradu -tutkielmatyöskentelyn aloittaville. Opintojakso edeltää PMAPG pro gradu –tutkielmatyöskentelyä ja suoritetaan samassa periodissa, jossa tutkielmatyöskentely aloitetaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Booth, Wayne; Colomb, Gregory & Williams, Joseph (2003) The Craft of Research (2nd ed.). The University of Chicago Press, Chicago, 0-226-06567-7.

2. Pro gradu -tutkielmia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

3. Menetelmäartikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.