Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3002 PMAS2 Markkinoinnin teoriat 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Jaana Tähtinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PMAK Kandidaatin tutkielma, MENYB Tieteenfilosofia (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot (muut).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tunnistavat markkinoinnin teoriaperustan hajanaisuuden ja tuntevat markkinoinnin pääkoulukunnat. He kykenevät arvioimaan ja jäsentämään tieteenfilosofisten lähtökohtien, ilmiöiden, teoreettisten lähestymistapojen ja metodien yhteyksiä. Opiskelijat kykenevät analysoimaan ja luokittelemaan tieteellisiä artikkeleita.

Sisältö

Markkinoinnin luonne, alat ja ilmiöt; teorian muodostus; markkinoinnin koulukunnat ja tutkimustraditiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely 142 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Seminaarissa pakollinen läsnäolo. Ryhmä- ja itsenäinen työskentely koostuu luentoihin valmistautumisesta, artikkelien ja tieteellisten aikakauskirjojen analyyseistä, kurssimateriaalin opiskelusta ja kotitentin tekemisestä. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. (yhteisvalinta), maisteriopintojen 1.-2. vsk, IV periodi.
Pääaineen pakollinen syventävä opintojakso: suoritetaan juuri ennen tai samanaikaisesti pro gradu -tutkielmatyöskentelyn kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Marketing Theory: A Student Text. Baker, Michael J. and Saren, Michael (eds.), 2nd ed. (2010 tai uudempi), London: SAGE.

2. Hunt, Shelby D. (2010) Marketing Theory: Foundations, Controversy, Strategy, Resource Advantage Theory. Armonk, M.E: Sharp, Luvut 7-12.

3. Kurssiaineistoa ja artikkeleita vastuuhenkilön ohjeistuksen mukaan.

3. Kurssiaineistoa ja artikkeleita vastuuhenkilön ohjeistuksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.