Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012011 LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mika Vaihekoski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LR03 ja TKMY2 on suoritettu. Lisäksi suositellaan TKMY3:n suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan rahoitusalan teorioiden ja käytänteiden osalta. Hän osaa soveltaa teorioita rahoitukseen liittyvien käytännön tilanteiden ja kysymysten ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi hän ymmärtää rahoituksen merkityksen yhteiskunnalle, sijoittajille sekä yrityksille sekä on tietoinen rahoituksen historiasta.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat rahoitusmarkkinoiden toiminta ja osapuolet, rahoitusinstrumentit, hyöty- ja portfolioteoria, arvopaperien hinnoittelumallit, markkinoiden tehokkuus sekä yritysrahoituksen keskeiset kysymykset. Lisäksi perehdytään alan tutkimusmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Lv 2016-2017: Luennot 28 t (Vaihekoski) ja harjoituskurssi 14 t (Hannula).
Lv 2017-2018: Luennot 24 t (Vaihekoski) ja harjoituskurssi 12 t (Peltonen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu (luennot, harjoitukset ja kirjallisuus).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. PILBEAM, KEITH, Finance & Financial Markets. 3. painos. UK, Palgrave Macmillan 2010.
2. WELCH, IVO, Corporate Finance. An Introduction. Pearson Education 2009. Luvut 10–14, 17–18 ja 21–26.
3. VAIHEKOSKI, MIKA, Excel ja rahoitusalan sovellukset. Talentum 2016. Luvut 4–8 soveltuvin osin.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Kurssimoniste ja muu luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos