Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012800 LRK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun vähintään LRY + kolme jaksoista LR01-LR06, yhteensä 24 op (em. jaksoista), on suoritettu. Vuosikurssista 2016 lähtien vaatimuksena on, että vähintään LRY + kolme jaksoista LR01-LR06 tai LR07,6, yhteensä 22 op (em. jaksoista), on suoritettu. Syksyllä alkavien ryhmien osalta vaadittavien edeltävien opintojen tarkastuksessa otetaan huomioon IV periodissa ja sitä ennen suoritetut opintojaksot (HUOM! Mahdollisia kesätenttien suorituksia ei oteta huomioon). Keväällä alkavien ryhmien osalta otetaan huomioon I periodissa ja sitä ennen suoritetut opintojaksot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Tavoitteeseen pyritään laatimalla tutkimusraportteja ja keskustelemalla niistä. Ryhmissä opetellaankin tutkimuksen tekemiseen kuuluvaa rakentavaa kriittistä keskustelua ja opponointia. Opintojakso luo perustaa syventävien opintojen tutkielmatyöskentelylle. Kurssilla käytetään hyväksi tavoitteellisen oppimisen arviointimenetelmiä. Lisäksi jokainen opiskelija laatii tai päivittää henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS).

Toteutustavat

1. Osallistuminen kandidaatintutkielmatyöskentelyyn syys- tai kevätlukukaudella 26 t.
2. Kandidaatintutkielman laatiminen. Huom. Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn integroituna osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen. Ko. opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan eritoten opiskelijan tutkielman aiheesta käsin.
Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkielma LT012800 LRK Kandidaatintutkielma, 10 op Kypsyyskoe LT012801 LRK Kypsyyskoe (laskentatoimi ja rahoitus) (painoton). Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I-II tai III-IV

Lisätietoja

Keväällä 2017 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta 3.10.-16.10.2016. Syksyllä 2017 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta 13.2.-26.2.2017. Syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin on ilmoittauduttu 21.2.2016 päättyneen määräajan puitteissa.

Keväällä 2018 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja syksyllä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin 12.-25.2.2018.

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos