Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG212800 LOGK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Tomi Solakivi, Sini Laari (sl -16); Tomi Solakivi, Tuomas Kiiski (sl -17)
Edeltävät opinnot
Pääaineen KTK-tutkinnon muut pakolliset opinnot (vsk. 2015 ja aiemmin aloittaneet) ja vsk. 2016 alkaen toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunnan muut pakolliset opinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyssä opiskelija hankkii, arvioi ja raportoi tietoa itsenäisesti sekä kehittää esiintymis- ja keskustelutaitojaan. Tavoitteeseen pyritään laatimalla ja esittämällä pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuva tutkimusraportti, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajan kanssa.

Toteutustavat

Ryhmiä kandidaatintutkielmatyöskentelyä varten järjestetään tarvittaessa sekä syys- että kevätlukukaudella. Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I-II tai III-IV

Lisätietoja

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.

Keväällä 2017 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 3.-16.10.2016 ja syksyllä 2017 alkaviin ryhmiin 13.-26.2.2016.

Keväällä 2018 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja syksyllä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin 12.-25.2.2018.

Ilmoittautumisyhteyshenkilönä toimii toimitusketjujen johtamisen aineesta vastaava koulutussuunnittelija.

HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

Jakson voivat suorittaa vain toimitusketjujen johtamisen (ent. logistiikan) pääaineopiskelijat ja markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka ovat valinneet toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunnan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet