Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092800 TJK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on aineopintojen päätösvaihe, jossa sovelletaan ja syvennetään aiemmin opittuja tietoja. Kandidaatintutkielmassa perehdytään valitun aihealueen kirjallisuuteen sekä tutkimustyön suorittamisen periaatteisiin.

Toteutustavat

Syys- tai kevätlukukaudella tutkielmatyöskentely 18-28 t ryhmän koosta riippuen. Tutkielmaryhmän toiminta perustuu
"Tutkielmantekijän käytännön opas" vihkoseen, jonka voi ostaa koulun kirjakaupasta.
Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden
opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa
opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

TJ092800 TJK Kandidaatintutkielma, 10 op.
TJ092801 TJK Kandidaatintutkielma, kypsyyskoe, (painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kevään 2018 tutkielmaryhmään ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017. Syksyllä 2018 alkavaan ryhmään ilmoittaudutaan 12.-25.2.2018 välisenä aikana.
Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatintutkielman
yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä
suomen kielen että asiasisällön osalta.

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet