Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022035 JO3 Toimijat muuttuvassa organisaatiossa 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Anni Paalumäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tässä opintojaksossa tarkastellaan organisaatioiden toimintaa jatkuvasti muuttuvina sosiaalisina kokonaisuuksina eri organisaatioteorioiden näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, millaisia seikkoja organisoitumisen taustalla on, millaisia mahdollisia ongelmia organisaatioiden toimintaan liittyy ja miten niiden toimintaa voi kehittää. Organisaatioiden toiminnan ymmärtämisen avulla voidaan kehittää rakenteita, kulttuureja ja käytäntöjä, jotka auttavat organisaation jäseniä toimimaan tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.
Opetukseen osallistumisen ja opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa tunnistaa keskeiset organisaatioihin kokonaisuuksina liittyvät teemat, näkökulmat ja tutkimukselliset lähtökohdat. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia teorioita ja käsitteitä organisaatioiden jatkuvasti muuttuvan käytännön toiminnan ymmärtämiseksi ja niiden kehittämiseksi.
Tämän lisäksi kurssilla on useita toiminnallisia oppimistavoitteita. Kurssi vahvistaa a) opiskelijan tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen käsittelyn taitoja, b) ryhmässä toimimista ja erilaisten näkemysten yhteensovittamista, c) oman toiminnan johtamista työskentelyn suunnittelun, ajanhallinnan ja määräaikojen noudattamisen kautta. Lisäksi d) tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kommunikaatiotaitoja ja oman näkemyksen esiintuomista ja argumentointia kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan organisaatioihin sosiaalisina, jatkuvasti muutoksessa olevina kokonaisuuksina esittelemällä niitä käsittelevät keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Kurssin aikana tarkastellaan sitä, millaiset rakenteet, toimintaperiaatteet, säännöt ja rutiinit ohjaavat toimintaa nykyorganisaatioissa. Lisäksi pohditaan sitä, millaisia mahdollisuuksia toimijoilla, kuten yksilöillä ja ryhmillä on toimia rakenteiden puitteissa tai niistä riippumatta, käynnistää muutosta ja muodostaa kulttuuria ja identiteettejä. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat organisaatioiden koko, muutos ja kasvu, teknologia, organisaatiokulttuuri ja organisaation identiteetit.Oppiainesta konkretisoidaan case-esimerkkien, pohdintatehtävien ja kirjallisten töiden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia esseetehtäviä sekä ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Loppuarvosana muodostuu harjoitustehtävistä ja kirjallisesta kuulustelusta. Kaikki kurssin suorittamiseen kuuluvat harjoitustehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen tenttiin ilmoittautumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1)      HATCH, MARY JO with CUNLIFFE, ANN, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 2nd edition. Oxford University 2006 (Luvut  1-2; luvut 4-10).

2)      Muu kuulustelu- ja oppimateriaali, artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on henkilöillä, jotka on rekisteröity johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoiksi kurssi-ilmoittautumisen aikana. Toissijainen kriteeri on ilmoittautumisjärjestys.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Aineopinnot (Johtaminen ja organisointi)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet