KEMI6108 Epäorgaaninen kemia 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Mika Lastusaari
Edeltävät opinnot
Kurssit Kemia I - IV

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää epäorgaanisen kemian perusteet ja osaa soveltaa näitä kemiallisiin pulmiin.

Sisältö

Alkuaineiden jaksolliset ominaisuudet, kiinteän olomuodon kemiaa, molekyyliorbitaaliteoria, kidekenttäteoria ja kompleksien kemiaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Luennot ja verkkotehtävät

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja kirja (House, J.E., Inorganic Chemistry, Academic Press)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos

Tulevat tentit

13.8.2018
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science