KEMI6120 Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Ari Lehtonen
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: Kemian perusopinnot, Epäorgaaninen kemia

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys bioepäorgaanisen kemian perusteista. Tavoitteena on ymmärtää siirtymämetalliyhdisteiden kemiassa tärkeiden muuttujien (mm. hapetusaste, koordinaatioluku, sitoutuvien ryhmien vaikutus kompleksin pysyvyyteen) merkitys metalloentsyymien rakenteisiin ja toimintaan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään metalliyhdisteiden bioepäorgaanisen kemian tutkimiseen esimerkkien avulla. Luennoilla käsitellään sellaisia biologisia ja biokemiallisia systeemejä, joissa siirtymämetalli biologisilla kompleksiyhdisteillä on suuri merkitys. Tarkasteltavia aiheita ovat mm. metalloproteiinit ja metalloentsyymit. Erityisesti perehdytään pienimolekyylisten malliyhdisteiden käyttöön bioepäorgaanisen kemian tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Luennot, ryhmätyö, seminaarit

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Oppimispäiväkirja, suullinen esitelmä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kurssi luennoidaan joka kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science