KEMI6123 LuK-tutkielma 6 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Opintolinjan LuK-tutkielmista vastaava yliopistonlehtori tai professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa etsiä ja perehtyä rajattua aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, sekä ymmärtää aineistovalinnan ja lähdekritiikin merkityksen. Opiskelija osaa jäsennellä tietoa johdonmukaisesti ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä omin sanoin.

Sisältö

Kirjoitetaan kirjallisuuskatsaus annetusta aiheesta saadun materiaalin ja itse haetun lisätiedon perusteella. Annetun aiheen olisi hyvä liittyä läheisesti LuK-harjoitustyön aihepiiriin.

Toteutustavat

Itsenäinen opinnäytetyö. Kurssi suoritetaan yhteistyössä lähiohjaajan ja opintolinjan LuK-tutkielmista vastaavan yliopistonlehtorin tai professorin kanssa. Ennen kirjoittamisen aloittamista pidetään yhteinen palaveri, jossa keskustellaan yleisesti opinnäytetyön ohjausprosessista, ajallisesta etenemisestä sekä ohjauksen pelisäännöistä. Samalla opiskelija saa tarvittavan käytännön ohjeistuksen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

LuK-tutkielma (noin 20 sivua), abstrakti ja kypsyysnäyte sekä seminaariesitys Kemian kevät -tapahtumassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Annettu kirjallinen materiaali, itse haettu kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science