Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian perusopinnot
KEMI6201 Kemian työmenetelmät opettajille 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Vesterinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset opinnot: Kemistin työmenetelmät I tai Kemian työmenetelmät I Suositeltavat: Kemia I ja II tai Kemian peruskurssi I ja II

Osaamistavoitteet

Harjoitustyökurssi lisää opiskelijan perustaitoja ja työmenetelmiä kemian laboratoriossa. Opiskelija oppii ymmärtämään epäorgaanisia ja orgaanisia reaktioita sekä fysikaalisen kemian aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä kokeellisen työskentelyn kautta. Opiskelija oppii ohjeistamaan ja ohjaamaan kokeellista työskentelyä.

Sisältö

Yleiseen, epäorgaaniseen, orgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan liittyviä harjoitustöitä: mm. kemiallinen tasapaino, liukoisuus, kromatografia, orgaanisen kemian synteesit, kompleksometria, sähkökemia, kalorimetria ja kemiallisen reaktion kinetiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 30 t 0 t

Laboratorioharjoitustyöt: 7 x 5 h. Harjoitustöistä tehdään ennakko- ja kokoavat tehtävät.
Lisäksi osallistutaan kouluvierailulle sekä harjoitellaan kokeellisen työskentelyn suunnittelua ja ohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo kaikilla harjoitustyökerroilla, kouluvierailulla sekä harjoittelu. Hyväksytysti suoritetut moodle-tehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kurssi järjestetään joka kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava muu materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian aineenopettajaopiskelijoille (sekä pää- että sivuaineopiskelijat). Kurssi täydentää Kemistin työmenetelmät I tai Kemian työmenetelmät I -kurssia, joista jompikumpi on suoritettava ennen tätä työkurssia. Riittävien pohjatietojen takaamiseksi harjoitustyökurssille osallistumisen edellytyksenä on Kemia III ja Kemia IV opintojaksoihin osallistuminen saman lukukauden aikana tai kyseisten opintojaksojen aikaisempi suorittaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science