KEMI6516 Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin syventävien opintojen harjoitustyöt 10 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Carita Kvarnström, Jukka Lukkari, Mika Lastusaari, Harri Härmä
Edeltävät opinnot
Kemian aineopintojen harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Kurssin harjoitustöiden tavoitteena on luoda opiskelijoille valmiudet itsenäiseen työhön ennen erikoistyön aloittamista. Harjoitustyöt koostuvat joko yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta.

Sisältö

Harjoitustöiden aiheet liittyvät laboratorion tutkimusaiheisiin

Toteutustavat

Harjoitustyöt

Opetuskieli

suomi

suomi tai englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustöiden suoritus, kokonaiskesto 6 viikkoa

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö tai harjoitustyöt ja niiden kirjalliset harjoitustyöselostukset

Suositellut suoritusajankohdat

Laboratorion aukioloaikoina, periodit 1, 2, 3 ja 4

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustöiden ohjeet

Lisätietoja

Syventävät opinnot voi suorittaa Materiaalikemiassa, Fysikaalisessa kemiassa, Analyyttisessa kemiassa sekä Epäorgaanisessa kemiassa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science