KEMI6518 Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin pro gradu -tutkielma 20 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinto suoritettu.

Osaamistavoitteet

Hyväksytyn erikoistyöselostuksen jälkeen tutkimuksen aihepiiristä kirjoitetaan pro gradu -tutkielma, jossa kuvataan työn taustaa, siihen liittyvää omakohtaista työtä ja esitetään saavutetut tulokset johtopäätöksineen. Lopuksi pro gradu -tutkielman aihepiiristä kirjoitetaan ns. kypsyysnäyte.

Toteutustavat

Pro gradu -tutkielman laatiminen. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kypsyysnäyte ja pro gradu-tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kypsyysnäyte: hylätty tai hyväksytty

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science