Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6302 Teoria, metodologia ja alueet maantieteessä (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
IM tutkijatohtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ihmismaantieteen metodologisiin ja käsitteellisiin lähtökohtiin ja oppii ihmismaantieteen yleisimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä aluetta koskevat käsitteet ja tutkimussuuntaukset.

Sisältö

Opintojakson sisältö käsittelee ihmismaantieteen teoreettisia lähtökohtia, joita ovat mm. positivismi, humanismi, strukturalismi, realismi, konstruktionismi, feminismi, postmodernismi, poststrukturalismi ja postkolonialismi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi

Pääaineopiskelijat: Lukupiiri ja oppimispäiväkirja ja tutkimusessee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK2, periodi II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkli, J. (1999). Meta hodos. Johdatus ihmismaantieteeseen. Vastapaino, Tampere. ISBN 951-768-050-3.

Aitken, S. & Valentine, G. (2015). Approaches to human geography. 2nded. SAGE, London. ISBN 978-1-4462-7602-0

Lisätietoja

Ei järjestetä lukuvuonna 2016/17.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet