Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3630 Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 4 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Oskar Laaksonen
Edeltävät opinnot
Tilastotieteen kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen kurssille osallistumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietämys elintarvikkeiden aistittavien ominaisuuksien - ulkonäön, rakenteen, hajun ja maun analysoinnista ja perusvalmiudet analyysin toteuttamisesta arviointiraadin avulla ja tulosten käsittelystä sekä teoriassa että käytännössä.

Sisältö

Erilaiset analyyttiset aistinvaraiset menetelmät, kuten erotustestit ja kuvailevat menetelmät. Arviointiryhmien kokoamiseen ja harjaannuttamiseen sekä asianmukaisten laboratoriotilojen suunnitteluun tarvittavat perustiedot. Kuluttaja- ja mieltymystestien hyväksikäyttöä käsitellään suppeasti. Kurssin oleellisena osana ovat harjoitustyöt, joissa opiskelijat toimivat arviointien järjestäjinä ja arviointiryhmänä ja perehtyvät näin käytännössä eri arviointimenetelmien hyväksikäyttöön ja tulosten tarkasteluun.

Toteutustavat

Luennot, laskuharjoitukset, laitedemonstraatiot, tentti.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Ennakkoilmoittautuminen, luennot, harjoitustyöt, suullinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja muu jaettava aineisto Moodle 2 -alustalla.

Lawless, H.T. & Heymann, H. (2010) Sensory evaluation of food - principles and practices

Tuorila, H. & Appelbye U. (2006) Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences