Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3833 Kromatografian sovelluksia elintarvikekemiassa 4 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: FOOD3585 Kromatografia Kromatografian kurssi tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee käytännössä harjoitustöissä suoritetut näytteiden esikäsittelymenetelmät ja kaasu- ja nestekromatografiset tekniikat sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön tutkimuksissa. Opiskelija osaa käsitellä, analysoida ja raportoida saadut tulokset tieteellisten käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

Kurssin alussa pidetään muutama luento töiden teoriasta ja lopuksi pidetään yhteinen lopputapaaminen. Harjoitustöissä opetellaan kaasu- ja nestekromatografian sovelluksia ja töistä laaditaan työselostukset. Harjoitustöihin kuuluu elintarvikkeiden komponenttien ja elintarvikeraaka-aineiden analysointi suhteessa tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen ja laadun valvontaan, menetelmän kehittelyn perusteet ja optimoinnin periaatteet sekä tekniikoihin liittyvät erityiset rajoitteet, kuten esikäsittelymenetelmien ja liuottimien valinnat ja johdannaisten valmistus. Lisäksi huomioidaan elintarvikeanalytiikkaan liittyvien näytematriisien ja analyyttien erityispiirteet ja tutustutaan ongelmanratkaisuihin käytännössä.

Toteutustavat

Luennot, laboratorioharjoitustyöt

Opetuskieli

suomi, englanti

suomi, tarvittaessa englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot, laboratorioharjoitustyöt, työselostukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssi arvioidaan työselostusten ja esitysten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Luennoidaan viimeisen kerran syksyllä 2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, työohjeet ja muu aineisto Moodle 2 -alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences