Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5161 Solu ja energia - käytäntö 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: osallistuminen Solu ja energia - teoria -kurssille, 1. vuoden pääaineopinnot 28 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, miten valo aktivoi fotosynteettisen kaasujen vaihdon ja miten fotosynteesiä pystytään mittaamaan. Opiskelija osaa käyttää ruokapäiväkirjaa ravinnonkäytön tutkimusmenetelmänä tutustuen siihen sekä tutkittavan että tutkijan näkökulmasta. Hän osaa hallita saatuja tuloksia laskentaohjelmassa, ja hän ymmärtää tilastollisten menetelmien tärkeyden tulosten tulkinnassa. Opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan tieteellisiä julkaisuja sekä välittämään tietoa muille ryhmän jäsenille. Opiskelija perehtyy ryhmätyöskentelyn ja tieteellisen esittämisen periaatteisin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään fotosynteesin mittausmenetelmään sekä tieteellisten julkaisujen lukemiseen ja tiedon omaksumiseen. Kurssilla pidetään ruokapäiväkirjaa, ja analysoidaan ryhmän tulokset. Aineenvaihdunta-työpajoissa tutustutaan pienryhmissä johonkin erikoisaiheeseen, esim. metaboliseen sairauteen, raportoidaan ja esitetään asia muille.

Toteutustavat

työpajat, harjoitustyöt

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustöihin ja työpajoihin osallistuminen, raporttien ja työselostuksen tekeminen ja ruokapäiväkirjan pitäminen.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman biotekniikan pääaineopiskelijoille, jotka ovat valinneet sivuaineekseen Biotieteet.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

1. ja 2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences