Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Erikoistumisalan pakolliset opinnot
FYGE4031 Genetiikan menetelmäopinnot II 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävinä opintoina vaaditaan modernin molekyyligenetetiikan perusteiden ja käytännön hallinta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään modernien solu- ja molekyylibiologian menetelmien periaatteet ja toimimaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti solu- ja molekyylibiologian laboratoriossa, sekä pystyy soveltamaan opetettuja menetelmiä tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Genetiikan menetelmäopinnot II koostuu luennoista ja harjoitustöistä (4 op). Kurssilla perehdytään erilaisiin DNA:n ja RNA:n eristysmenetelmiin ja PCR-sovelluksiin sekä sekvensointiin. Edellytyksenä opintojakson suorittamiselle on kurssien SOMO1002 (Molekyylibiologian harjoitustyöt) ja SOMO 1021 (Genetiikan jatkoluennot) suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistumien opetukseen, suulliset esitykset, harjoitustyöt, työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet