Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Maantieteen ja geologian laitos » Pakolliset syventävät opinnot
MAAN7092 Pro gradu -tutkielma (opettaja) (p) 20 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Pääsääntöisesti professorit

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman tekeminen perehdyttää opiskelijan omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn kattaen työn suunnittelun, aineistojen keruun, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin. Gradua tehdessään opiskelija hyödyntää monipuolisesti aiemmissa opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja.

Sisältö

Pro gradu on itsenäisesti tehtävä tutkielma jostakin maantieteellisestä tai maantieteen opetukseen liittyvästä aiheesta. Se pohjautuu pääsääntöisesti omiin kenttä-, laboratorio- tai teoreettisiin tutkimuksiin tai esimerkiksi tilastojen käyttöön. Opettajan gradu voi perustua myös oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja testaamiseen koulussa.

Tutkielma tehdään ohjatusti ja se aloitetaan aiheen valinnalla sekä tutkimussuunnitelman teolla. Pro gradu -tutkielman valmistuessa suoritetaan kypsyyskoe. Gradua tehtäessä laadittavat paikkatietoaineistot tulisi liittää Paikkatietoarkistoon. Maantieteen tutkimusalan ja opettajan linjan tutkielmien vaatimuserot muodostuvat tutkielmassa hyödynnettävien aineistojen määristä, niiden analysoinnin monipuolisuudesta, tieteelliseen käsittelyn syvällisyydestä ja muista vastaavista seikoista.

Toteutustavat

Itsenäinen ohjatusti tehtävä tutkimustyö. Gradun ohjaajia ovat opettajan tutkinnossa pääsääntöisesti osaston professorit ja lehtorit. Opintojakso suoritetaan vuorovaikutuksessa graduseminaarin suorittamisen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1/FM2

Jos opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan FM-tutkinnon ensimmäisenä vuonna, gradu tehdään FM-tutkinnon toisena vuonna. Jos pedagogiset opinnot tehdään FM-tutkinnon toisena vuonna, gradu tehdään FM-tutkinnon ensimmäisenä vuonna.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet