Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1623 A5.2. PROSEMINAARI JA HUK-TUTKIELMA 8 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Melkas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee soveltamaan kriittisesti kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja ja laatimaan rajatun tutkimusongelman sisältävän kirjallisuustieteellisen tutkielman perehdyttyään tutkimusprosessiin, tutkimuksen eettisiin perusteisiin, tiedonhakumenetelmiin, lähteiden merkitsemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Lisäksi hän kykenee tarkastelemaan kriittisesti muiden tuottamaa tietoa sekä keskustelemaan siitä analyyttisesti.

Sisältö

Proseminaarin alkupuolella järjestetään kirjastokäynti, jolloin opastetaan mm. tiedonhakujen tekemisessä. Seminaarin alkujaksolla opiskelija kiteyttää oman tutkimusongelmansa ja tekee tutkimussuunnitelman, jälkimmäisellä jaksolla hän laatii seminaariesitelmän (n. 20 sivua) sekä toimii molempina lukukausina kerran opponenttina. Tarkastuksen jälkeen korjattu proseminaariesitelmä täyttää kandidaatintutkielmalle asetetut tieteellisyyden vaatimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Korjatun proseminaariesitelmän sähköinen versio lähetetään ohjaajalle tarkastettavaksi plagiaatintunnistusohjelmalla. Hyväksytystä tarkastuksesta laitetaan (omaksi sivukseen) merkintä kandidaatin tutkielmaan, joka toimitetaan oppiaineeseen arkistoitavaksi. Turnitin-ohjelmasta saatava todistus tulee toimittaa oppiaineesta tiedekuntaan ennen kuin opiskelija voi ilmoittautua ja osallistua HuK-kirjoituskokeeseen, joka kirjoitetaan kandidaatintutkielman pohjalta. Tarkempia tietoja plagiaatintarkastuksesta on humanistisen tiedekunnan sivulla
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/Sivut/home.aspx

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn tarkoittaa tutustumista käsiteltävänä olevaan seminaariesitelmään ja sen kohdekirjallisuuteen sekä keskusteluun osallistumista. Arvosana opintojaksosta A5.2 rekisteröidään vasta, kun kirjoituskoe on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Proseminaariin ilmoittaudutaan sen alkamista edeltävänä lukuvuotena lähettämällä sähköpostia seminaarin vastuuopettajalle 15.6. mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies