Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062110 TM5 Empiirinen aluetutkimus 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen ja Anna-Maija Kohijoki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lukuvuosina 2016-2018 TK080002 TKMY2 Kuvaileva tilastotiede ja TK080005 TKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet alueellisen informaation hankkimiseen, muokkaamiseen ja analysointiin sekä johtopäätösten tekoon aineistosta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää erilaisia tilastotietokantoja sekä hallitsee erilaisten graafisten ja kartografisten esitystapojen (kartat, diagrammit ja esitysgrafiikka) käytön sekä esitysten havainnollistamisen välineinä että tutkimuksen apuvälineinä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja omalla ajalla tehtävistä harjoitustöistä, jotka palautetaan kurssin aikana ja jotka arvostellaan. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat empiirinen aluetutkimus, mittaaminen osana tutkimusta (erityisesti alueelliset tunnusluvut), sekä graafiset ja kartografiset esitystavat. Kurssilla hyödynnetään aktiivisesti verkossa tarjolla olevia opetuspaketteja (esim. Tilastokeskuksen Tilastokoulu). Kurssilla tutustutaan myös SPSS-ohjelmiston käyttöön tutkimuksen apuvälineenä (4 h). Suositellaan kaikille empiirisestä tutkimuksesta sekä erilaisten ilmiöiden ja tutkimustulosten graafisesta havainnollistamisesta kiinnostuneille pääaineesta riippumatta. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

2016-2017: Luennot 28 t (Marjanen 12 t, Kohijoki 12 t, Kantola 4 t).
2017-2018: Luennot 24 t (Marjanen 8 t, Kohijoki 12 t, Kantola 4 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen kuulustelu (40 %), harjoitustyöt (50 %), osallistuminen luennoille (10 %).

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Mikkonen, Kauko, Aluetutkimuksen menetelmät. Vaasan yliopiston julkaisuja, Opetusjulkaisuja 55, Aluetiede 4, Vaasa, 2006.
 2. Nummenmaa, Lauri, Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki, Tammi, 2004.
 3. Clifford, Nicholas et al., Key methods in geography. Sage Publications, 2016 (3rd ed.
 4. Kuusela, Vesa, Tilastografiikan perusteet. Helsinki, Edita 2000.

Lisätietoja

Opintojakso on lukuvuosina 2016-2018 pakollinen edeltävä opinto kurssille TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I. Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso TM062110 TM5 Empiirisen alueanalyysin perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet