Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062023 TM23 Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut 6–10 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Piia Nurmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava käsitys yritysvastuun ja sidosryhmäajattelun toteuttamisesta erilaisissa organisaatioissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erilaisia sidosryhmäteoreettisia viitekehyksiä sekä kykenee analysoimaan ja ratkomaan erilaisia (alueellisia ja eri toimijaryhmien alullepanemia) tilanteita sidosryhmäteorioiden tarjoamien viitekehysten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysvastuun työkalujen kentän kokonaisuutena sekä hahmottaa, millaisiin yritysten alueellisiin ja globaaleihin haasteisiin kukin ohjeisto sopii.

Sisältö

Kurssilla keskitytään yritysvastuun keskeisiin kysymyksiin. Opiskelija saa kurssilla kattavan kuvan siitä, miten sidosryhmäajattelun kautta yritykset ja muut organisaatiot pystyvät hahmottamaan toiminnalleen asetettuja alueellisia ja globaaleja odotuksia yritysvastuusta ja vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan vastuullisen liiketoiminnan käytännön työkaluihin - erilaisiin standardeihin, toimintaohjeisiin ja prosesseihin. Opintojakso on keskusteleva ja se valmentaa kriittiseen ajatteluun. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Luento-opetuksen lisäksi opiskelijat työskentelevät itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä sekä laativat ryhmätöitä ja harjoitustöitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa 6, 8 tai 10 op:n laajuisena.
TM062024 TM23.1 Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut, 6 op.
TM062025 TM23.2 Sidosryhmät, 2 op.
TM062026 TM23.3 Yritysvastuun työkalut, 2 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk
Opintojakso tarjotaan tämän muotoisena viimeisen kerran lukuvuonna 2016-2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Niskala, Mikael; Pajunen, Tomi & Tarna, Kaisa, Yhteiskuntavastuun raportointi. Helsinki, KHT-Media 2013.
  2. Luennoilla jaettavat artikkelit ja muu materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet