Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ2016 PTJK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielma on aineopintojen päätösvaihe, jolla hankitaan valmiuksia tieteellisen raportin laatimiseen. Tutkielman kirjoitettuaan opiskelija ymmärtää kirjallisuuskatsauksen merkityksen tutkimuksen tekemisessä, osaa rajata tutkittavan aihealueen, hakea aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta, kehittää tutkimuksensa teoreettista viitekehystä ja kirjoittaa kirjallisuuskatsauksen. Tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa myös ennakoiden suunnitella miten kandidaatintutkielmaa voi laajentaa graduksi esimerkiksi täsmentämällä tutkimuskysymystä niin että siihen voi liittää empiirisen tiedonhaun ja analyysin.

Sisältö

Tutkielmatyöskentelyä, jonka yhteydessä seurataan myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista.

Toteutustavat

Opinnäytetyöryhmä kokoontuu erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kandidaatintutkielma ja osallistuminen seminaari-istuntoihin. Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun opastusta

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. I-II periodit

Lisätietoja

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYTJ2017.
Opintojakson PJTK voivat suorittaa ennen vuotta 2011 aloittaneet tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.