Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0012 PJOY4/PMAY4/PLRY4 Integroiva projektityö 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Salla Siivonen (LR), Joachim Ramström (MA), Essi Saru (JO)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Ohjelman pakolliset opinnot tulee olla suoritettuina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida yritysten liiketoiminnan haasteita kokonaisvaltaisesti johtamisen ja organisoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen sekä markkinoinnin näkökulmia yhdistäen. Projektityö tehtyään opiskelija osaa tarkastella ja arvioida kriittisesti käytännön yritystoimintaa kuvaavaa informaatiota ja viestintää. Opiskelija ymmärtää, että liiketoiminnan ongelmien havaitsemisessa tarvitaan oman erikoistumisalan lisäksi monipuolista tulkintaa.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään työryhmien itsenäisellä työskentelyllä yhteistyöyritysten liiketoimintaan. Luento-osuus keskittyy projektityön suunnittelun evästykseen ja yritysten toiminnan esittelyyn. Projektin alkuvaiheessa työryhmät raportoivat moodle-alustalle toteutussuunnitelman, joka sisältää oleelliset tiedot kohteena olevan yrityksen toiminnasta sekä alustavan kartoituksen projektityön aiheesta. Tämän väliraportin perusteella opintojakson vastuuhenkilöt antavat palautteen. Opintojakson loppuvaiheessa seminaarityöskentelyn aikana ryhmät raportoivat tekemiään havaintoja keskittyen analysoimaan yrityslähtöistä teemaa valitsemiensa teoreettisia valintojen perusteella. Kirjalliset raportit luovutetaan myös kohdeyrityksille. Opiskelijat tekevät laadituista raporteista myös vertaisarviointeja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari 8 t 0 t

Luento-opetus 2 h, yritysesittely 2 h, seminaari 8 h, ryhmätyöskentelyä (3-4 hengen ryhmä), yksilötyöskentelynä raporttien arviointia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, projektityö väliraportteineen ja vertaisarviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk, III-IV periodi
EI OPETUSTARJONNASSA LV. 2016-2017

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kurssivastaavien valitsemat artikkelit

2. Yritysten luovuttama materiaali

Lisätietoja

Opintojakson vastuuhenkilöt valitsevat loppuseminaarissa esiintyvät ryhmät.
Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2016-2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.