Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2164 A2.1. Logopedian metodiopinnot II 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Edeltävät opinnot
LOGO1120 Logopedian perusteet, LOGO1144 Logopedian metodiopinnot I

Osaamistavoitteet

-Opiskelija hallitsee perustiedot logopedisista tutkimusasetelmista ja tyypeistä sekä tuntee kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset lähestymistavat
-Opiskelija ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimuksen eettiset perusteet

Sisältö

-Opiskelija perehtyy kokeelliseen ja kuvailevaan tutkimukseen, niiden tutkimusasetelmiin ja -menetelmiin
-Tapaus, ryhmä- ja kuntoutustutkimus
-Reliabiliteetti ja validiteetti
-Tutkimusraportin rakenne
-Opiskelija perehtyy hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimuksen toteuttamisen eettisiin kysymyksiin

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Orlikoff, R.F., Schiavetti, N., & Metz, D.E. (2015). Evaluating Research in Communication Disorders. 7th Edition. Pearson, Upper Saddle River, NJ. soveltuvin osin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos