Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2032 PJO7 Strateginen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi Liikamaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin yleisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä strategisen johtamisen käsitteistä, teorioista ja käytännöistä. Tavoitteena on arvioida strategian muodostamisesta ja johtamista kokonaisvaltaisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
(1) ymmärtää strategisen ajattelun keskeiset teemat ja lähtökohdat
(2) ymmärtää strategisten valintojen merkityksen
(3) kykenee analysoimaan ja soveltamaan strategian luomisen, arvioinnin ja täytäntöönpanon prosesseja
(4) tunnistaa strategisen johtamisen teoreettisia suuntauksia.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy strategisen johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opintojaksolla tarkastellaan aluksi organisaation strategisia tavoitteita ja strategista suunnittelua huomioiden yrityksen ulkoinen liiketoimintaympäristö ja organisaation sisäinen kyvykkyys toteuttaa strategiaa. Lisäksi perehdytään liiketoimintastrategioihin, strategian kehittymiseen ja strategian implementointiin. Opintojaksolla perehdytään myös kymmeneen strategisen johtamisen koulukuntaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Kurssi käsittää kontaktiopetuksen, kirjallisen pariharjoitustyön ja seminaarin. Luentotuntien aikana käsitellään artikkeleita luentoaikataulun mukaisesti. Mikäli opiskelija ei osallistu luentotunneille, hän tekee artikkeleista lukupäiväkirjoja. Läsnäolo on pakollinen vain siinä seminaarissa, jossa opiskelija esittää oman harjoitustyönsä.

Kirjallinen tentti, pariharjoitustyö, seminaari ja lukupäiväkirjoja, jos ei osallistu luennoille.

Harjoitustyö on suoritettava hyväksyttävästi ennen sähköisen tentin avautumista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee saada eri osasuorituksista yhteensä vähintään 50 % kokonaispisteistä. Ryhmäsuoritukset arvioidaan yhteisarviointina eli jokainen ryhmässä saa saman arvosanan. Huomioithan, että osasuoritusten arvioinnit ovat voimassa vain tämän akateemisen vuoden.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus

1. Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. and Pyle, S. (2014) Exploring strategy: text and cases. 11th edition.  Pearson Education Limited. Luvut 1-8 ja 11-12. Kirja saatavilla elektronisesti.

2. Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J. (1998) Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. Free Press, New York. Luvut 1-11.

Artikkelit

1.  Porter, M.E. (1996) What is strategy? Harvard Business Review November-December: 3-22.

2.  Pettigrew A.M. (1992) The character and significance of strategy process research. The strategic Management Journal, Winter 13, 5-16.

3.  Mankins M.C., Steele R. (2005) Turning Great Strategy into Great Performance. Harvard Business Review November-December: 122-130.

4.  Mintzberg, H., Lampel, J. (1999) Reflecting on the strategy process. Sloan Management Review; Spring 1999; 40(3), 21-3.

5.  Hambrick, D. C., Mason, P. A. (1984) Upper Echelons: The organization as a reflection of its Top Managers. The Academy of Management Review, Vol 9 (2), 194-206.

6.  Grant R.M. (2003) Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors. Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 6, 491-51.

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille (KTK-tutkinnossa). Etusijalla ovat johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat ja Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtaminen ja organisointi sivuaineena (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.