Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO0007 PJO22 Organisaatioteoriat 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Markus Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija kykenee tunnistamaan keskeisimmät organisaatioteorian peruskäsitteet ja suuntaukset. Opiskelija osaa soveltaa organisaatioteoreettisia peruskäsitteitä organisaatioiden toiminnan kuvauksessa ja analyysissä. Opiskelija ymmärtää eri suuntausten pääasialliset lähestymistavat ja niiden erot. Opiskelijalla on valmiudet syventää ymmärtämystään organisaatioiden toiminnasta ja tutkimuksesta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu keskeisiin organisaatioteorian pääsuuntauksiin ja teemoihin. Käsiteltäviä suuntauksia ovat moderni, symbolistinen ja postmoderni suuntaus. Keskeisiä käsiteltäviä teema-alueita ovat organisaatioympäristö, organisaatiokulttuuri, organisaation sosiaalinen ja fyysinen rakenne sekä teknologia. Kutakin aihepiiriä tarkastellaan luentojen sekä kirjallisuuden sekä kirjallisten töiden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen etukäteen luettavien tieteellisten aikakauskirja-artikkelien avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kirjallinen tentti ja lukupäiväkirjat.
Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo 4 luentokertaa. Poikkeuksista sovitaan tapauskohtaisesti vastuuopettajan kanssa. Harjoitukset ovat pakollisia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee saada eri osasuorituksista vähintään 50 % kokonaispisteistä. Ryhmäsuoritukset arvioidaan yhteisarviointina eli jokainen ryhmässä saa saman arvosanan. Huomioithan, että osasuoritusten arvioinnit ovat voimassa vain tämän akateemisen vuoden.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk, II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford University. Hatch, Mary Jo with Cunliffe, Ann (2006), 0-19-926021-4.

2. Artikkelikokoelma, ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtaminen ja organisointi sivuaineena (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.