Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2025 PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Harri Virolainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii tunnistamaan, miten erilaiset johtamistavat vaikuttavat muutoksen kulkuun organisaatiossa. Aihetta lähestytään eri näkökulmista käsin: Millaisia erilaisia muutoksia on? Luoko organisaatio itse muutoksia, vai ovatko muutokset ensi sijassa ulkoisista olosuhteista johtuvia? Minkälaiset asiat edistävät hyvää johtamista muutoksen keskellä, minkälaiset taas eivät? Muutosjohtamisen kannalta keskeistä on myös sen tunnistaminen, että organisaatioiden oma kulttuuri vaikuttaa merkittävästi muutosjohtamisen onnistumiseen. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijan valmiuksia tunnistaa erilaisia muutosjohtamistilanteita. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja viedä muutoksia organisaatiossa onnistuneesti eteenpäin.

Sisältö

Muutosjohtaminen on yksi keskeisistä johtamisen ulottuvuuksista. Siinä käsitellään erityisesti kysymystä siitä, kuinka organisaatioita ja ihmisiä tulisi johtaa muuttuvien ja haastavien olosuhteiden keskellä. Jotta johtaminen onnistuisi hyvin, on tärkeää osata tunnistaa muutosjohtamisen keskeisiä teemoja ja malleja sekä ymmärtää muutosjohtamisen teorioita, käsitteitä sekä niiden käytännön merkitystä. Kurssin aikana käsitellään erilaisia muutosprosesseja, joita organisaatiot läpikäyvät. Keskeisinä kysymyksinä on, miten johtaminen tapahtuu erilaisten muutosprosessien yhteydessä, erilaisissa organisaatioissa ja organisaation eri tasoilla.
Muutosjohtaminen on usein hyvin tilannesidonnaista. Erilaisia muutoksia ja organisaatioita on niin monenlaisia, ettei niiden keskeltä ole useinkaan löydettävissä yksiselitteisesti parasta tapaa toimia. Tämä monitulkintaisuus korostaa hyvän johtamisen merkitystä - johtajan kyky kertoa ja perustella, miksi hän toimii tietyllä tavalla ja käyttää tiettyjä keinoja, on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Kurssi pyrkii parantamaan opiskelijoiden kykyä tunnistaa muutostilanteiden haasteita sekä parantamaan heidän kykyään toimia näissä erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin aikana tehdään ryhmätöitä, joissa näitä taitoja harjoitellaan erilaisten tapausesimerkkien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kirjallinen lopputentti, lukupäiväkirjat ja harjoitusseminaareissa laadittavat ryhmätyöt.
Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo 4/6 tapaamiskerroista. Poikkeuksista sovitaan tapauskohtaisesti vastuuopettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee saada eri osasuorituksista yhteensä vähintään 50 % kokonaispisteistä. Ryhmäsuoritukset arvioidaan yhteisarviointina eli jokainen ryhmässä saa saman arvosanan. Huomioithan, että osasuoritusten arvioinnit ovat voimassa vain tämän akateemisen vuoden.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. 4 periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Cameron, E. & Green, M. (2012) Making sense of change management. (3rd edition) Kogan page. Electronic book

2. Beech, N. & Macintosh, R. (2012). Managing change, enquiry and action. Cambridge University Press.

3. Kotter, John P: Leading change (1996)*. Harvard Business School Press, Boston (MA). (Löytyy myös suomennettuna: Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki).
*Myös uudempia painoksia voi käyttää.

Sekä kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja caset. Käsiteltävät kirjojen luvut tarkennetaan kurssin alkaessa.

Lisätietoja

Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso P022025 PJO13 ja PJO6b Muutoksen johtaminen. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtaminen ja organisointi sivuaineena (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.