Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO0012 PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Harri Virolainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa myös yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen peruspiirteet. Kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt harjaannuttavat ryhmätyö ja esiintymistaitoja.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamisajattelun kehittyminen sekä keskeisten johtamis- ja organisaatioteorioiden perusteet. Lisäksi kurssilla käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeisiä peruspiirteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kirjallinen tentti, lukupäiväkirja ja harjoitusseminaareissa laadittavat ryhmätyöt.
Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo. Yksittäinen poissaolo on korvattavissa painavista/perustelluista syistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. II periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Seeck, H. (2012, kolmas tai uudempi painos). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus.

2. Hamel, Gary 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum

Sekä kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja caset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.