Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2020 PJOK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Koordinoi: Harri Virolainen Ohjaajat: Harri Virolainen, Essi Saru ja Markus Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Opintojakson keskeisinä aiheina on tieteellisen tutkielman laatiminen, muiden opiskelijoiden tutkielmien opponointi ja kommentointi. Lisäksi jokainen opiskelija laatii avoimen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja käy siihen liittyvän keskustelun (avoin HOPS)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaarissa on 100% läsnäolovelvollisuus. Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen kandidaatintutkielmatyöskentelyyn syys- tai kevätlukukaudella 18-28 h ryhmän koosta riippuen sekä kandidaatintutkielman laatiminen ja kypsyysnäyte (kypsyysnäyte koskee vain yhteisvalinnan opiskelijoita).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. sl tai kl

Lisätietoja

Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englanninkielellä.
Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla.
Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYJO2022.
Erillisvalintojen opiskelijoiden kandidaatintutkielma sisältyy täydentäviin opintoihin. Erillisvalinnan opiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä kandidaatintutkielmaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.