Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT013057 YSM/LR/JO/MA/KV/LOG/TM/TS/TJT Tutkimusprosessi ja kvalit. tutkimusmenet., luennot ja kirj. 1 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Terhi Chakhovich
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kanditutkielma on suoritettu (poikkeuksena kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat).

Yleiskuvaus

Laskentatoimen ja rahoituksen oppiaine vastaa opintojakson käytännön järjestelyistä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laadullisen tieteellisen tutkimuksen perusteet ja tutkimusprosessin avainkysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy valitsemaan tutkimustehtäväänsä vastaavan, tarkoituksenmukaisen tiedonkeruumenetelmän ja analyysitavan, hallitsemaan tutkimuksen peruskäsitteet ja soveltamaan niitä tutkimusprosessissa.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet gradutyöskentelyyn sekä tiedon keräämiseen, arvioimiseen ja jalostamiseen tulevissa työtehtävissä. Opintojaksolla laaditaan laajahko tutkimusraportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

1. Lukukauden alussa kaikille yhteiset luennot 16 t, joiden jälkeen tentti.
2. Saman lukukauden aikana ainekohtaiset harjoitusryhmät 28 t. (Kts. tarkemmin harjoitusryhmien kurssikuvaus)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Qualitative methods in business research, London, Sage, Eriksson, Päivi; Kovalainen, Anne (2008), 978-1-4129-0317-2.
2. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, Tampere, Vastapaino, Koskinen, Ilpo; Alasuutari, Pertti; Peltonen, Tuomo (2005), 951-768-175-5.
3. Qualitative research methods for the social sciences, 5 th edition, Boston, Pearson, Berg, Bruce L. (2004), 0205379052.
4. Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Tampere, Vastapaino, Eskola, Jari; Suoranta Juha (1998)
5. Handbook of qualitative research methods for international business, Cheltenham, U.K., Edward Elgar, Marschan-Piekkari, Rebecca; Welch, Catherine (eds.) (2004), 184376083-5.
6. Qualitative consumer & marketing research, Sage, London; Belk, Russell; Fischer, Eileen; Kozinetz, Robert V. (2013) 978-0-85702-767-2.
7. Research Method and Methodology in Finance and Accounting (2nd edition). Thomson Business Press, Ryan, Bob; Scapens, Robert; Theobald Michael (2002), 1-86152-881-7.
8. Doing qualitative research a practical handbook, London, Sage, Silverman, David (2000), 0-7619-5822-3. (tai uudempi)
9. Tutki ja kirjoita, Helsinki, Tammi, Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula (2004), 951-26-5113-0.(tai uudempi)
10. Case study research - design and methods, Thousand Oaks, Sage, Yin, Robert K. (2003), 0-7619-2553-8. (tai uudempi)
11. Research methodologies in supply chain management, Heidelberg, Physica-Verlag, (Part 3), Kotzab, Herbert; Seuring, Stefan; Müller, Martin; Reiner, Gerald (eds.) (2005), 3-7908-1583-7.
12. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, Thousand Oaks, Sage, Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael (1994), 978-0803955400.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Luennoilla ja harjoitusryhmissä erikseen määrätyt artikkelit.

Lisätietoja

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen gradutyöskentelyn aloittamista. Ilmoittaudu aina ensisijaisesti oman pääaineesi harjoitusryhmään. Jos oma aineesi ei järjestä ryhmää, ilmoittaudu sivuaineesi ryhmään. Opintojakson ilmoittautumisaika on normaali.
HUOM: Osa harjoitusryhmistä järjestetään vain syksyllä ja osa vain keväällä (tarkista oman aineesi harjoitusryhmän ajankohta). Opintojaksolle otettavien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusijalla ovat oman pääaineen opiskelijat, jotka ovat aloittamassa gradutyöskentelyn lähitulevaisuudessa.

Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Accounting and Finance
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law