Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2016 PMAK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopiston lehtori Joachim Ramström ja yliopisto-opettaja Kati Suomi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Erillisvalintojen opiskelijoiden täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi viimeistään PMAK-kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija suunnittelee tieteellisen tutkielmaprosessin ja toteuttaa sen valitsemastaan markkinoinnin aiheesta. Lisäksi jokainen opiskelija laatii avoimen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja käy siihen liittyvän keskustelun (avoin HOPS)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 246 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Seminaari syys- tai kevätlukukaudella, mikäli ryhmän minimikoko täyttyy.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Jotta kurssisuoritus voidaan hyväksyä, opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti kandidaatintutkielmatyöskentelyyn seminaareissa ja verkossa. Opiskelija esittää työtään kolme kertaa seminaarissa (aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma ja käsikirjoitus) sekä opponoi muiden töitä niiden eri vaiheissa. Opiskelija käy kerran henkilökohtaisessa ohjaustapaamisessa seminaarityöskentelyn aikana. Opiskelija laatii tutkielmaraportin ja suorittaa kypsyysnäytteen (kypsyysnäyte koskee vain yhteisvalinnan opiskelijoita). Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena osana erillinen tiedonhaun koulutus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. sl tai kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Puusa, Anu (2008) Käsiteanalyysi tutkimusmenetelmänä (2008). Premissi 4, 36‒43.

2. Uusitalo, Hannu (2001 tai 1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma: johdatus tutkielman maailmaan. WSOY, Juva. 951-017457-2.

Lisätietoja

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYMA2017.
Erillisvalintojen opiskelijoiden kandidaatintutkielma sisältyy täydentäviin opintoihin. Erillisvalinnan opiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä kandidaatintutkielmasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.