Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2157 A1.1.2. Kehitykselliset vuorovaikutuksen, kielen ja syömisen häiriöt 6 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2156 Johdanto kehityksellisten kommunikoinnin häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-tuntee kielellisten ja kommunikatiivisten oirekuvien taustateoriat kehityksellisissä häiriöissä
-tuntee kommunikoinnin osatekijät em. häiriöissä ja kykenee pohtimaan niiden välisiä suhteita
-tuntee motorisen kehityksen vaikeudet ja niiden yhteydet kielenkehityksen ja syömisen ongelmiin
-ymmärtää häiriöiden vaikeusasteen merkityksen toimintakyvyn kannalta

Sisältö

-Kurssin aikana perehdytään ICF -viitekehyksen mukaisesti kehityksellisten kommunikoinnin ja syömisen häiriöiden ilmenemiseen toimintakyvyn eri osa-alueilla
-Kurssiin sisältyy luentoja, harjoituksia ja demonstraatioita

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Boucher, J. (2009). The autism spectrum. Characteristics, causes and practical issues. (luvut 1–12, s. 1–254)

Caruso, A. J. & Strand, E. A. (1999). Clinical management of motor speech disorders in children. (luvut 1-2, 8, s. 1–71, 281–318)

Dodd, B. (2005). Differential diagnosis and treatment of children with speech disorder. (luvut 1, 3–6, s. 3–23, 44–116)

Jauhiainen (toim.) (2008). Audiologia. Duodecim. Soveltuvin osin. 

Leonard, L.B. (2014). Children with specific language impairment. (osa 4, s. 239–345)

Lonka, E. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (2000). Kuulon ja kielen kuntoutus. Palmenia. Soveltuvin osin.

Packman, A. & Attanasio, J.S. (2004 tai uudempi). Theoretical issues in stuttering.

Snowling, M. (2000 tai uudempi). Dyslexia.

Muu luennoitsijoiden valitsema oheiskirjallisuus ja tieteelliset artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos