Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2158 A1.1.3. Kehityksellisten häiriöiden logopedinen arviointi 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2156 Johdanto kehityksellisten kommunikoinnin häiriöiden neurokognitiiviseen perustaan, LOGO2157 Kehitykselliset vuorovaikutuksen, kielen ja syömisen häiriöt

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-tuntee kehityksellisten häiriöiden logopedista erotusdiagnostiikkaa taustateorioihin perustuen ja osaa soveltaa tietoa kliiniseen työhön
-osaa tulkita ja yhdistellä kliinisen havainnoinnin, haastattelun ja taustatietojen sekä testimuotoisten arviointimenetelmien tuloksia
-ymmärtää, että arviointi koostuu useista eri osa-alueista ja menetelmistä

Sisältö

-Kurssin luento-osuudella perehdytään teoreettisiin malleihin arvioinnin taustalla
-Kurssiin sisältyy logopedisten arviointimenetelmien käytön ja tulosten tulkinnan harjoittelua ICF-viitekehyksen kaikilla osa-alueilla
-Kurssiin sisältyy luentoja, harjoituksia, demonstraatioita ja case-työskentelyä

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssiin sisältyy ryhmätentti ja esitelmä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Paul, R. & Norbury, C. F. (2012). Language disorders from infancy to adolescence. Elsevier. (luvut 6–8, 10–11, 13, s. 183–346, 393–479, 537–594)

Boucher, J. (2009). The autism spectrum. Characteristics, causes and practical issues. (luku 13, s. 257–278)

Guitar, B. (2014). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment. (luvut 7–9, s. 112–217)

Jauhiainen (toim.) (2008). Audiologia. Duodecim. Soveltuvin osin.  

Lonka, E. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (2000). Kuulon ja kielen kuntoutus. Palmenia. Soveltuvin osin.

Manning, W. (2010). Clinical decision making in fluency disorders. (luvut 4–5, s. 145–286)

Opettajan erikseen ilmoittamat logopediset arviointimenetelmät ja niiden käsikirjat.

Luennoitsijoiden valitsema oheiskirjallisuus ja tieteelliset artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos