Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3006 PJOS1 Organisaatioiden tutkimus 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Markus Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden tutkimuksen suuntauksia laaja-alaisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan tietoa organisaatioiden kehittämisen kentästä ja hän osaa määritellä organisaatioteorian keskeisen käsitteistön. Opiskelijan kyky lukea ja arvioida itsenäisesti ja kriittisesti organisaatiotutkimusta on kehittynyt pro gradu -tutkielmatyöskentelyn edellyttämälle tasolle. Opintojakson jälkeen opiskelija
- tuntee organisaatioteorian historiallisia ja nykypäivän suuntauksia laaja-alaisesti
- kykenee lukemaan ja arvioimaan organisaatioteoreettista tutkimuskirjallisuutta itsenäisesti ja kriittisesti
- osaa soveltaa organisaatioteorioita käytännössä
- kykenee itsenäisesti hankkimaan tietoa organisaatioteoriasta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään institutionaaliseen, diskursiiviseen, narratiiviseen, historialliseen ja kriittinen johtamistutkimukseen kuuluvia organisaatioteorioita. Kurssilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teorioita: neo-institutionaalinen teoria, sensemaking teoria, actor network teoria ja postmodernit teoriat. Aihepiireihin syvennytään luentojen, seminaarien, kirjallisuuden ja lukupäiväkirjojen avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 10 t 0 t

Suoritustapa 1: Luento-opetus 10h, seminaarit 10 h, etätoteutus 4h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Kaksi erilaista suoritustapaa, joka pitää valita kurssi -ilmoittautumisen yhteydessä. Valittua suoritustapaa ei voi muuttaa kesken opintojakson.

Suoritustapa 1: Luento-opetus 10h, seminaarit 10 h, etätoteutus 4h. Kurssin aikana käsitellään kurssiin liittyvä lukemisto. Lyhyt lukupäiväkirja (8 tekstisivua). Tässä suoritustavassa on pakollinen läsnäolo 80 % tapaamiskerroista.

Suoritustapa 2: Tentti kurssimateriaalista ja laaja loppuessee (25 tekstisivua).

Luennoilla ja seminaareissa käydään läpi kurssiin liittyvä lukemisto, jota syvennetään etukäteen luettavien tieteellisten artikkelien tai kirjanlukujen avulla. Suoritustavassa 2 koko kurssiin tutustutaan itsenäisesti tentin ja laajan esseen avulla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kirjat:

 • The SAGE Handbook of Organizational Discourse (2004). London: Sage. Verkkokirja.

  https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=5880&recCount=50&recPointer=0&bibId=1690162.

  Käyttörajoitukset: Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla

  - Barbara Czarniawska (1998) A narrative approach to organization studies. Thousand Oaks (Calif.): Sage, 1998. Verkkokirja.

  https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=5933&recCount=50&recPointer=0&bibId=1598793.

  Käyttörajoitukset: Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla

  - Mats Alvesson & Stanley Deez (2000). Doing critical management research. (SAGE series in Management Research).Verkkokirja.

  https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=5954&recCount=50&recPointer=1&bibId=1598905.

  Käyttörajoitukset: Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla

   

  2. Laaja artikkelikokoelma, ilmoitetaan kokonaisuudessaan kurssin alussa.

  Artikkeleita:

  - Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Field. American Sociological Review, Vol. 48, (2), 147−160.

  - Patricia H. Thornton & Ocasio William (1999). Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958-1990. American journal of Sociology, Vol 105 (3), 801−843.

  - Mats Alvesson (1993) Organizations as rhetoric: Knowledge-intensive firms and the struggle with ambiguity. Journal of Management studies, Vol 30(6), 997−1015.

  - Andrew D. Brown & Susan Ainsworth & David Grant (2012) The Rhetoric of Institutional Change. Organization Studies, Vol. 33(3) 297−321.

  - Derek J. Harmon & Sandy E. Green Jr. & G. Thomas Goodnight (2015) A Model of Rhetorical Legitimation: The Structure of Communication and Cognition Underlying Institutional Maintenance and Change. Academy of Management Review, Vol. 40(1) 76−95.

  - David M. Boje (1995) Stories of the storytelling organization: A postmodern analysis of Disney as “Tamara- Land”. Academy of Management Journal, Vol. 38(4), 997–1035.

  - David M. Boje (1991) The storytelling organization: A study of storytelling performance in an office supply firm. Administrative Science Quarterly, Vol. 36, 106–126.

Lisätietoja

Suositeltavat edeltävät opinnot: PJO22 Organisaatioteoriat ja PJO23 Organisaatio- ja johtamistieteen klassikot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.